Link-2-Secure

Cybersecurity and data breach news

EUROPOL i Komisja Europejska inaugurują nową platformę deszyfrującą

W tym tygodniu Europol uruchomił innowacyjną platformę deszyfrującą, opracowaną w ścisłej współpracy z Centrum Badawczym Komisji Europejskiej. Pozwoli ona znacznie zwiększyć możliwości Europolu w zakresie deszyfracji informacji uzyskanych zgodnie z prawem w ramach dochodzeń w sprawach karnych.

Uruchomienie nowej platformy deszyfrującej stanowi kamień milowy w walce z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem w Europie. Przy pełnym poszanowaniu praw człowieka i bez ograniczania lub osłabiania szyfrowania, inicjatywa ta będzie dostępna dla krajowych organów ścigania wszystkich państw członkowskich, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa społecznego i obywatelskiego. W wirtualnej ceremonii inauguracyjnej wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele Europolu, Parlamentu Europejskiego, Rady UE i Komisji.

Wydarzenie to podkreśliło silną współpracę organizacyjną w ramach UE oraz znaczny potencjał w zakresie innowacji, badań i rozwoju unijnego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego.

Ylva Johansson, komisarz UE do spraw wewnętrznych, powiedziała:
Ta platforma pomoże policji w prowadzeniu dochodzeń w sprawie terroryzmu oraz poważnej i zorganizowanej przestępczości. Będzie ona również istotna w walce z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w internecie. Krajowe siły policyjne mogą teraz bezpiecznie przesyłać do Europolu pozyskane zgodnie z prawem dowody w celu ich analizy.

Odnosząc się do tego wydarzenia, dyrektor wykonawcza Europolu Catherine De Bolle powiedziała:
Dzisiaj kończy się trzyletnia podróż. Poczyniliśmy znaczący krok naprzód w zwalczaniu przestępczego nadużywania szyfrowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego społeczeństwa i obywateli przy jednoczesnym pełnym poszanowaniu praw podstawowych. Nowa platforma deszyfrująca Europolu, finansowana przez Komisję Europejską, pozwoli nam jeszcze bardziej zwiększyć nasze wsparcie dla dochodzeń prowadzonych przez państwa członkowskie. Jest to wynik udanej współpracy międzybranżowej w ramach UE i wskazuje na potencjał dalszej wspólnej pracy i wsparcia dla unijnego centrum innowacji na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. Chciałabym wyrazić swoją wdzięczność dla Wspólnego Centrum Badawczego za mocne wsparcie dla tego projektu.

Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) Europolu będzie obsługiwać tę platformę i wykorzysta swoją wewnętrzną wiedzę specjalistyczną w celu zapewnienia najskuteczniejszego wsparcia dla krajowych dochodzeń państw członkowskich.
EC3 zajmuje się zwiększaniem skuteczności reakcji organów ścigania na cyberprzestępczość w UE i skupia się na cyberprzestępczości popełnianej przez zorganizowane grupy przestępcze, która przynosi duże zyski (oszustwa internetowe), poważnie szkodzi ofiarom (internetowe wykorzystywanie seksualne dzieci) lub wpływa na infrastrukturę krytyczną i systemy informatyczne w UE, w tym poprzez ataki cybernetyczne.

Europol, z siedzibą w Hadze (Niderlandy), wspiera 27 państw członkowskich UE w ich walce z terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi poważnymi i zorganizowanymi formami przestępczości. Współpracuje również z wieloma państwami partnerskimi spoza UE i organizacjami międzynarodowymi. Począwszy od różnych ocen zagrożeń po gromadzenie danych wywiadowczych i działania operacyjne, Europol dysponuje narzędziami i zasobami, które są mu potrzebne do tego, by uczynić Europę bezpieczniejszą.